Kuntavaalit 2021

RUOVEDEN KOKOOMUS - VIIHTYISÄN RUOVEDEN PUOLESTA

 

Sanomme kyllä vahvalle kunta­ta­lou­delle, ihmis­ten osto­voi­malle, yritys­ten menes­tyk­selle ja kestä­välle kehi­tyk­selle

 

Kukaan muu ei tule tekemään omasta kotikunnasta parempaa paikkaa kuin oman kunnan asukkaat ja yritykset itse. Mahdollisuudet ovat meidän omissa käsissämme.

Uudistuminen lähtee siitä, että sanoo useammin kyllä. 

Kyllä uusille ajatuksille ja investoinneille. Kyllä yrittäjyydelle, uusille työpaikoille ja niiden mukanaan tuomalle elinvoimalle. On päivän selvää, että suurin osa uusista mahdollisista työpaikoista tulee yrityksiin.

Me emme kysy, miten asioita voi estää, vaan miten ne voi mahdollistaa. Kunnan elinvoima ei synny keskushallinnossa, vaan se lähtee paikallisista yrityksistä ja yhdistyksistä – ihmisten omasta tekemisestä. 

 • Ruoveden kunnassa pitää olla riittävä henkilöstö hoitamaan elinkeinoasioita ja yhteistyötä yrityksien, yhdistysten ja muiden kuntien kesken.
 • Uusien yritysten saaminen kuntaan tulee tehdä mahdollisimman helpoksi.
 • Ruoveden imagoa lapsi- ja nuorisoystävällisenä kuntana tulee markkinoida vahvasti ja valtakunnallisesti. 
 • Investoinnit suunnitellaan taloudellisesti kestävälle pohjalle investointilaskelmien avulla.
 • Haapasaareen pitää saada pysyvä ratkaisu yrittäjävetoisesti, ilman kunnan välillistä tukea
 • Käytetään tarveharkintaa haja-asutusalueiden rakennuslupien myöntämiseen mahdollisimman joustavasti.
 • Ruovesi on kulttuuripitäjä, joten kunnan tulee toimia kulttuurityön mahdollistajana, luoda puitteet ja ohjata toimintaa.

 

Haluamme ihmi­set jonoista hoitoon ja turvaamme sote-palvelut

 • Kehitämme sosiaali-ja terveyspalveluita toiminta edellä
 • Otamme käyttöön enemmän digitaalisia sosiaali- ja terveyspalveluita
 • Ikääntyville kehitetään liikunta- ja kerhopalveluita, joilla saadaan toimintakykyä parantavia vaikutuksia
 • Panostetaan ennaltaehkäiseviin toimiin kaikissa ikäluokissa
 • Kotihoidossa suosimme pysyviä hoitosuhteita
 • Omaishoidon tukea tulee jatkaa 
 • Lapsen ja perheen on saatava apua heti, kun siihen on tarve.
 • Huolehdimme hyvästä yhteistyöstä kuntien ja mahdollisen hyvinvointialueen kanssa

 

Me uskomme, että koulu­tus kantaa: perus­asiat kuntoon, piste syrjäy­ty­mi­selle ja kiusaa­mi­selle

 • Haluamme kehittää lukio-opetus Ruovedellä ja mahdollistaa muukin toisen asteen koulutus yhdessä Saskyn kanssa.
 • Haluamme säilyttää kouluverkon nykyisellään.
 • Palkataan uuteen päiväkotiin liikunnanohjaaja, tuomaan lasten arkeen lisää liikuntaa leikkien ja pelien avulla.
 • Nollatoleranssi koulukiusaamiselle.
 • Syrjäytymisriskissä olevat tulee tunnistaa ja tarjota heille enemmän tukea
 • Kirjaston resurssit tulee turvata ja yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulun ja vanhuspalveluiden kanssa tulee vahvistaa.

Meille pienet asiat ovat isoja asioita: hoidamme kuntoon luon­to­po­lut, liikuntapaikat ja katuverkoston

 • Kunnassamme on loistavat luontopolut, sekä liikuntamahdollisuudet ja -paikat. Niiden kunnossapito ja kehittäminen on tulevaisuudessakin kunnan tehtävä.
 • Panostetaan olemassa olevien katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnostukseen ja ylläpitoon
 • Puistoalueiden kunnossapitoon resursseja

Valmistautuminen maakuntauudistukseen

 • Ruoveden kunnan täytyy valvoa omaa etuaan maakuntauudistuksen valmisteluvaiheessa.
 • Ruoveden kunnan tulee myös valvoa tarkasti Virtain kaupungin tuottamien sote-palveluiden laatua ja saatavuutta, sekä kustannustehokkuutta siihen asti kunnes sote mahdollisesti siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle.